Autismepilot til skoleområdet

Autismepilot Skole

 – en kompetenceudviklende uddannelse for fagfolk, der samarbejder med autistiske børn og unge i skole- og uddannelsesregi

De seneste år har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra medarbejdere på folke- og specialskoler, STU og lignende, som ønsker opkvalificering på autismeområdet. Derfor har vi udviklet en Autismepilot, som er særligt målrettet fagfolk, der samarbejder med autistiske børn og unge i folkeskolen, SFO’en eller på specialskole med elever, der har autisme.

Udviklingen af Autismepilot Skole er sket i et samspil med autismetilbuddet på Skolen på Sønderager i Herning.

Autismepilot Skole giver dig et solidt grundlag af kompetencer indenfor:

  • Solid autismeviden baseret på forskning og praksiserfaring
  • Strukturerede, kognitive redskaber og metoder til at genkende autisme og se, hvad der rent adfærdsmæssigt er udtryk for autisme og hvad der ikke er
  • Redskaber og viden til at arbejde ud fra det, der motiverer det enkelte menneske
  • Masser af praksiseksempler og indefra-perspektiver
  • Redskaber til at blive dygtig til at dokumentere og fagligt begrunde din pædagogiske indsats
  • Metoder og redskaber du kan bruge indenfor den strukturerede specialpædagogik og kognitive metoder

Grundlæggende autismeviden, metoder og redskaber

På Autismepilot Skole bliver deltagerne undervist i grundlæggende autismeviden og får præsenteret en række metoder og redskaber, som har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske elever. Formålet er, at flere autistiske elever skal opleve at blive mødt af professionelle med indsigt, forståelse og nysgerrighed. Undervisningen veksler mellem teori, videoklip og praksisøvelser, hvor deltagernes viden fra egen praksis bliver sat i spil. Arbejdet med implementering bliver understøttet af praksisopgaver og feedback.

Derudover får deltagerne rig mulighed for at drøfte udfordringer fra egen praksis med andre fagfolk fra skoleområdet og underviserne på Autismepiloten.

“Autismepilotuddannelsen har givet mig brugbare metoder til at få synliggjort de usynlige aspekter hos vores elever, der gør, at vi nu kan ramme hurtigere plet med vores pædagogiske indsats.“
Louise Rasmussen, pædagog og underviser, STU Hunseby, Lolland Kommune

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Autismepilot Skole strækker sig over ca. 12 måneder og består af 7 grundmoduler samt syv dertilhørende implementeringsmoduler.
Det forventede tidsforbrug er ca. 85 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt- skriftlig og personlig feedback fra vores undervisere.

Opbygning og moduler på Autismepilot Skole

Modul 1: Autisme set udefra

Efter en indledning med fokus på forskellige måder at anskue autisme på, vender vi på modul 1 primært blikket mod psykiatriens syn på autisme. Vi snakker diagnosekriterier, Lorna Wings triade, socialkognitiv udvikling, kognitivt funktionsniveau og berører kort autismens historie. 

Derudover introducerer vi deltagerne for den pædagogiske procesmodel, som er gennemgående på uddannelsen, og stiller skarpt på vigtigheden af at kunne foretage en observation uden at tolke.

Praksisopgave 1 er at foretage og nedskrive en observation uden tolkning.

Modul 2: Teorier om autisme

På modul 2 stiller vi skarpt på nogle af de bredt anerkendte teorier, der forsøger at forklare autisme. Inden gennemgang af teorierne diskuterer vi, hvad viden er og hvad vi kan bruge (og ikke bruge) teorier til.

Vi gennemgår tre kognitive teorier om autisme: “Theory of Mind”, “Weak Central Coherence” og “Eksekutive vanskeligheder” samt teorien om “Anderledes sensoriske oplevelser”.

Derudover giver vi en kort introduktion til andre teorier, herunder teorien om autisme som kontekstblindhed. 

Praksisopgave 2 er at foretage og nedskrive en observation og herefter overveje om dele af den observerede adfærd kan forklares vha. de præsenterede teorier. 

Modul 3: Grundlag for samarbejde

Modul 3 er gennemgående et refleksionsmodul med fokus på grundlaget for samarbejdet. På modulet drøfter vi forskellige perspektiver, som har betydning for det professionelle samarbejde med autistiske elever.

Vi indleder dagen med fokus den rolle organisation, værdigrundlag og menneskesyn spiller i forhold til undervisning af autistiske elever. Dernæst drøfter vi den professionelle relationer, herunder begreber som forforståelse, ansvar og magt.

Til sidst på modulet stiller vi skarpt på motivation og ressourcer, som er et gennemgående tema på Autismepiloten. Vi introducerer deltagerne for redskaber til at undersøge motivation og ressourcer hos de elever, de samarbejder med.

Praksisopgave 3 er at foretage en motivations- og ressourceundersøgelse for en autistisk elev. 

Modul 4: Det reflekterede metodevalg

Modul 4 tager over, hvor modul 3 slap. Omdrejningspunktet på modul 4 er indsamling af viden om det autistiske menneske – gerne i et samarbejde med vedkommende.

Formålet er at udfordre egne forforståelser og fornemmelser via struktureret vidensindsamling og refleksion over dette, således indsatsen bliver baseret på det enkelte menneskes unikke forudsætninger og funktionsniveau. Vi introducerer og drøfter analyse- og observationsredskaber, og undersøger hvorledes disse kan bruges i samarbejdet med netop den målgruppe deltagerne hver især samarbejder med.

Praksisopgave 4 er at foretage en færdighedsvurdering eller en registrering for – og gerne i samarbejde med – en autistisk elev. Ud fra denne dataindsamling er opgaven at opstille en eller flere hypoteser omkring den adfærd, der er blevet undersøgt. 

Modul 5: Metoder, så det giver mening

Modul 5 ligger indholdsmæssigt i naturlig forlængelse af modul 3 og 4, hvor vi har arbejdet struktureret med indsamling af viden om det enkelte menneskes forudsætninger, funktionsniveau med fokus på motivation og ressourcer.

På modul 5 introducerer vi en række metoder, der har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske mennesker, herunder både kognitive metoder og metoder/redskaber fra den strukturerede pædagogik.

Formålet er, at deltagerne får kendskab til en række metoder og redskaber, og bliver i stand til at reflektere over og begrunde metodevalg ift. det konkrete samarbejde med en autistisk elev. Vi præsenterer ingen metoder eller redskaber som ”rigtige”, men fokuserer på det vigtige i, at metoden baserer sig på elevens forudsætninger og funktionsniveau.

Praksisopgave 5 er at udarbejde konkrete læringsmål med afsæt i hypoteserne fra praksisopgave 4 samt at tilrettelægge en pædagogisk indsats, herunder at vælge relevant metode til at arbejde med læringsmålet. 

Modul 6: Indefra-perspektivet

På modul 6 møder deltagerne en autistisk underviser, som med baggrund i egne erfaringer vil formidle et unikt indefra perspektiv med fokus på autisme i sociale kontekster. Vi drøfter samarbejde med professionelle set fra et autistisk synspunkt, og introducerer ”trafiklys-modellen”, som er et redskab til at arbejde systematisk med dette samarbejde.

Derudover har vi fokus på energiforvaltning og en simpel ”batterimodel” som redskab til samarbejde omkring dette. 

Praksisopgave 6 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats med udgangspunkt i den pædagogiske procesmodel, som dataindsamlingsmetode skal benyttes enten trafiklysmodellen eller batterimodellen. 

Modul 7: At skabe rammer for udvikling (Den pædagogiske procesmodel)

Modul 7 indledes med en refleksion over læring på de forudgående moduler samt en erfaringsudveksling i grupper omkring brugen af de præsenterede metoder og redskaber i egen praksis.

Efterfølgende foregår modulet som gruppearbejde, hvor hver gruppe har en underviser tilknyttet som processtyrer og faglig sparringspartner samt en autistisk medunderviser.

Opgaven er at tilrettelægge en pædagogisk indsats i samarbejde med den autistiske medunderviser, og dermed øve brugen af den pædagogiske procesmodel.

Praksisopgave 7 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats til egen praksis ved hjælp af den pædagogiske procesmodel og elementerne fra modul 1-6. 

Pris
Autismepilotuddannelsen på skoleområdet: 15.000,- pr. person (eksl. moms). Prisen er inkl. undervisningsmateriale og forplejning på undervisningsmodulerne.

Tilmelding
Tilmelding til Autismepilot på skoleområdet (link til Region Midtjyllands kursusmodul, Plan2Learn).

Uddannelse i hele landet
Vi underviser i hele Danmark og tilrettelægger gerne uddannelsen efter jeres specifikke behov. Undervisningen foregår i Hinnerup, nord for Aarhus eller hos jer lokalt i egen organisation.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på
tlf. 7847 6328 eller via mail: kursusadministration@ps.rm.dk

Læs mere om skolepiloten her: Autismepilot, der er særlig målrettet medarbejdere i folke- og specialskoler, der samarbejder med autistiske elever. 

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld