Uddannelser og rådgivning

Autismepilot +

Den længeventede overbygning på Autismepilot

Autismepilot+ er en overbygning på Autismepilot uddannelsen. På Autismepilot+ kommer du skridtet videre med forskningsbaseret viden om autisme og emner som menneskesyn, komorbiditet og autismeforståelse.

Plusset i Autismepilot+ betyder, at vi på dette forløb også sætter fokus på de omstændigheder og vilkår, som – udover autismen – kan have betydning for den enkelte borgers muligheder, støttebehov og livskvalitet, herunder den høje forekomst at komorbiditet hos målgruppen.

Autismepilot+ er for dig:

 • Der har gennemført Autismepiloten og har arbejdet med denne tilgang og redskaber herfra i minimum et år
 • Der gerne vil gå i dybden med en række selvvalgte emner, som er særligt relevante i dit arbejde
 • Der gerne vil have lejlighed til med det samme at prøve din nye viden af i hverdagen

Grundmodul 1: Autismefordybelse

Det første grundmodul foregår over to dage. På dette grundmodul indleder vi med en introduktion til Autismepilot+ og et overblik over det samlede forløb. Derefter er det gennemgående fokus på det todages modul en uddybning og nuancering af kursisternes viden og forståelse af autismen.

Dag 1: Komorbiditet, diagnosticering og anskuelser gennem tiden

Vi tager afsæt i den viden om og forståelse af autisme, som er opnået gennem tiden. Vi gennemgår forskellige temaer og sætter dem i et historisk perspektiv. Kursisterne får løbende lejlighed til at reflektere over, hvilken rolle det gennemgåede har spillet og stadig spiller for den pædagogiske praksis i samarbejdet med autistiske mennesker.

De overordnede temaer for dagen er:

 • Udviklingen i diagnosticering gennem tiden
 • Udviklingen i prævalens gennem tiden
 • Prævalens af andre tilstande og komorbiditet
 • Udviklingen i opfattelser, forståelser, hypoteser og anskuelser gennem tiden
 • Udviklingen gennem tiden i et autistisk perspektiv

Dag 2: Menneskesyn, pædagogiske retninger og nuancering af de teoretiske forklaringsmodeller

Vi sætter fokus på to emner: Menneskesyn og pædagogiske retninger og nuancering af den grundforståelse med fire teoretiske forklaringsmodeller, der er kendt for kursisterne fra autismepiloten.

Menneskesyn og pædagogiske retninger tager udgangspunkt i 3 forskellige tidsperioder, hvori henholdsvis behaviorismen, humanismen og socialkonstruktivismen udspringer. Der er fokus på samtiden, de grundlæggende tanker og pædagogens rolle ud fra hvert perspektiv.

Formiddagens oplæg afsluttes med en øvelse der inddrager procesmodellen med et fokus fra henholdsvis det behavioristiske, humanistiske og socialkonstruktivistiske perspektiv. Fokus er på at koble det så tæt til egen praksis som muligt.

 • Nuancering af de 4 teoretiske forklaringsmodeller dykker dybere ned i allerede kendte modeller fra autismepiloten, nuancerer dem og kigger på andre teorier der kan forklare noget af den autistiske adfærd.
 • Vi udfolder samtidig den del af de grundlæggende forudsætninger, som handler om erfaringer, personlighed og indefra perspektiv. Det sker i en model, der kan trækkes direkte ind i praksis.
 • Dagen igennem arbejder vi procesorienteret, og vi afslutter med en introduktion til den afsluttende opgave.

Grundmodul 2: Med i samfundet

På grundmodul 2 tager vi udgangspunkt i, at man som medarbejder ofte står i meget dilemmafyldt arbejde, og at der sjældent er enkle løsninger eller redskaber. Vi har derfor tilrettelagt grundmodul 2 med fokus på refleksion og videns- og erfaringsudveksling på tværs mellem erfarne medarbejdere. Formålet med dagene på grundmodul 2 er, at kursisten skærper sin bevidsthed om egen praksis – og på den måde skabe en høj faglig refleksion hos den enkelte. Vi vil gerne sætte kursistens faglighed i spil i relation til de overordnede temaer.

Dag 1: Feedback på praksisopgaven og refleksion over det videre arbejde i praksis

Starter med feedback på praksisopgaven fra grundmodul 1. Formålet med feedbacken er, at kursisterne henter inspiration hos hinanden gennem erfaringsudveksling, og at de sætter deres praksis ind i et teoretisk perspektiv – og at de reflektere over, hvordan de vil arbejde videre i praksis med metoder og viden fra modul 1.

De overordnede temaer for dagen:
• Handicapsyn og socialpolitisk udvikling
• Klient til medborger
• Etiske dilemmaer
• Netværk og relationer
• Fokus på både borger- og medarbejderperspektiv

Dag 2: Mentalisering, robusthed, magt og afmagt

Samfundstendensen viser, at medarbejdere går fra at være de styrende i borgernes liv til at være mere faciliterende. Opgaven for medarbejderen bliver at hjælpe med at skabe mening i samarbejde med borgerens øvrige netværk. Med dette perspektiv er det relevant at have fokus på emnerne mentalisering, robusthed, magt og afmagt.

Emnerne vil tage afsæt i et alment-menneskeligt perspektiv, så derfor skal kursisten gerne tænke både i borgerperspektiv og i medarbejderperspektiv. Det er en dag med refleksion over egen praksis, og en vekslen mellem oplæg, processer, aktiviteter og kollegial sparring. Det forventes, at kursisten er aktivt deltagende og har lyst til at give sin mening til kende og blive udfordret på sin faglighed.

Valgmoduler

På autismepilot+ findes der fire forskellige valgmoduler, hvoraf du skal vælge to efter eget valg. Nedenfor kan du læse mere om indholdet på de forskellige moduler.

Valgmodul: autisme og angst

Dette valgmodul af en dags varighed handler om det at forstå angst, både som en naturlig, menneskelig reaktion, som en klinisk diagnose, og som en ofte belastende følgesvend for mange autistiske mennesker.

Dagen har fokus på en adskillelse af klinisk angst fra en mere naturlig frygt, og på at præsentere redskaber til at samarbejde med autistiske mennesker om at forstå og mindske belastende angst. Modulet omfatter en efterfølgende praksisopgave, hvor der indgår en afprøvning af et redskab til screening for angst hos autistiske mennesker.

Valgmodul: autisme, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd

Dette valgmodul af en dags varighed handler om spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd hos autistiske mennesker. De to emner behandles separat på dagen. Første del af dagen beskæftiger sig med spiseforstyrrelser i klinisk forstand – om den svære adskillelse af autistiske spisemønstre og egentligt kliniske spiseforstyrrelser og om betydningen af denne forståelse for, hvordan udfordringer omkring mad og spisning behandles eller tilgås i samarbejdet med autistiske mennesker.

Sidste del af dagen fokuserer på selvskadende adfærd hos autistiske mennesker og forsøger at støtte kursisterne i en forståelse af de mange motiver, der kan ligge bag selvskadende adfærd, samt give input til mulige pædagogiske overvejelser og interventioner. Modulet omfatter en efterfølgende praksisopgave.

Valgmodul: autisme og udviklingshæmning

På valgmodulet “Autisme og udviklingshæmning”, får du en grundig viden om hvad der kendetegner udviklingshæmning, samt viden om hvordan udviklingshæmning optræder som komorbiditet sammen med en autismediagnose. Udover dette, vil du også få præsenteret udvalgte modeller, teori og metoder til inspiration til din pædagogiske praksis, hvor fokus vil være på socialt samspil, spontane udspil og initiativer.

Valgmodul: autisme og rusmiddelproblematikker

Vi tager udgangspunkt i en anskuelse af, at misbrug af rusmidler er en strategi, der udvikles i forsøget på at løse et problem eller kompensere for vanskeligheder. Derfor skal arbejdet med at reducere forbruget af rusmidler foregå på baggrund af udredning og afdækning af borgerens støttebehov på alle områder af livet, ikke kun med fokus på det problematiske forbrug af rusmidler.

Du bliver præsenteret for faglige overvejelser og erfaringer på et praksisnært niveau, får viden om afhængighed, misbrug, rusmidler og deres effekt samt indvirkning på hjernen, autismespecifikke faktorer, der kan bidrage til misbrugsproblematikken, og får viden om, hvordan man kan tilpasse behandlingen herefter.

Afsluttende modul: Refleksion på tværs

Formålet med dagen er refleksion over egen læring, at koble denne viden til praksis og at hente merviden fra autistiske borgere. Dagen bruges desuden på at blive tunet ind på praksisopgaven, som vil tage udgangspunkt i et undersøgelsesspørgsmål inden for et emne, der særligt har optaget kursisten. De refleksionsark, som kursisten har udfyldt gennem hele uddannelsen, kommer i spil i udarbejdelsen af undersøgelsesspørgsmålet.

Dagen indeholder overvejende gruppearbejde og refleksion på tværs understøttet af små oplæg fra underviserne. Til at indsamle merviden fra autistiske borgere indeholder dagen også en paneldialog, hvor 4 autistiske borgere svarer på spørgsmål, som kursisterne i løbet af dagen har hjulpet hinanden med at kvalificere.

Pris

Prisen for at deltage i Autismepilot+ på Samsøvej: 15.000 kr. + moms. Materiale og forplejning er indeholdt i prisen.

Fravær og tilkøb af erstatningsmodul
Kravet for at du kan få et uddannelsesbevis er, at du afleverer alle opgaver og max. har én undervisningsdags fravær. Hvis du som deltager er fraværende på mere end ét modul, er det muligt at tilkøbe erstatningsmoduler for at nå op på de påkrævede moduler. Erstatningsmoduler aftales med kursusadministrationen. Priserne ses herunder.
Erstatningsmoduler UDEN feedback: kr. 1.000 + moms
Erstatningsmoduler MED feedback: kr. 1.900 + moms

Tilmelding

Tilmelding til Autismepilot+ (link til Region Midtjyllands kursusmodul, Plan2Learn).

Vil du vide mere?

Er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på tlf. 7847 6328 eller via mail: kursusadministration@ps.rm.dk. Vi laver også skræddersyede hold. Ring og hør nærmere.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os