Autismepilotuddannelse

Autismepilot til voksenområdet

– en kompetenceudviklende uddannelse for fagfolk, der samarbejder med autistiske voksne på botilbud eller i beskæftigelses- og uddannelsesregi.

Autismepilot Voksen er særligt målrettet til dig, som samarbejder med autistiske voksne på botilbud eller i beskæftigelses- og uddannelsesregi.

“Autismepilotuddannelsen giver et godt, teoretisk indblik koblet med metoder, som medarbejderne øver sig på imellem undervisningsmodulerne. Det er en styrke, at medarbejderne under uddannelsen udelukkende arbejder med konkrete udfordringer fra deres egen praksis”.
Pia Siert, leder, Bostedet, Chr. X´s Allé, Lyngby

Autismepilot giver dig et solidt grundlag af kompetencer:

  • Grundlæggende autismeviden baseret på forskning og praksiserfaring
  • Lærer dig at genkende autisme og se, hvad der rent adfærdsmæssigt er udtryk for autisme, og hvad der ikke er
  • Redskaber og viden til at arbejde ud fra det, der motiverer det enkelte menneske
  • Mange praksiseksempler og indefra-perspektiver
  • Redskaber til at blive dygtig til at dokumentere og fagligt begrunde din pædagogiske indsats
  • Kognitive og strukturerede metoder og redskaber, der kan anvendes i praksis

Opbygning og indhold:

Autismepilot Voksen består af syv undervisningsmoduler og syv dertilhørende implementeringsmoduler.

Opbygning og moduler på Autismepilot Voksen. Der er lige dele undervisning og implementering. Implementeringen foregår via praksisopgaver og feedback.

Modul 1: Autisme set udefra

Efter en indledning med fokus på forskellige måder at anskue autisme på, vender vi primært blikket mod psykiatriens syn på autisme. Vi ser på diagnosekriterier, Lorna Wings triade, socialkognitiv udvikling, kognitivt funktionsniveau og berører kort autismens historie.

Derudover bliver du introduceret for procesmodellen, som er gennemgående på uddannelsen, ligesom vi stiller skarpt på vigtigheden af at kunne foretage en observation uden at tolke.

Procesmodellen – Hold musen over billedet for at zoome

Praksisopgave 1: At foretage og nedskrive en observation uden tolkning og efterfølgende overveje, om dele af adfærden passer til diagnosekriterierne. Tidsforbrug: ca. 2,5 timer.
Feedback gives fælles af underviser som start på modul 2.

Modul 2: Teorier om autistisk adfærd

På modul 2 stiller vi skarpt på nogle af de anerkendte teorier, der forsøger at forklare autistisk adfærd.

Vi gennemgår tre kognitive teorier om autisme: nedsat mentaliseringsevne, detaljefokuseret bearbejdning og eksekutive vanskeligheder samt teorien om anderledes sensorisk oplevelse

Praksisopgave 2: At foretage og nedskrive en observation og herefter overveje om dele af den observerede adfærd kan forklares vha. de præsenterede teorier. Tidsforbrug: ca. 2,5 timer.
Feedback gives individuelt på skrift af underviser.

Modul 3: Grundlag for samarbejde

På modul 3 arbejder vi med forskellige perspektiver, som har betydning for det professionelle samarbejde med autistiske mennesker. Vi drøfter den professionelle relation med det udgangspunkt, at det er medarbejderens ansvar at skabe grundlag for et velfungerende samarbejde. Betydningen af forskellige begreber belyses, f.eks. forforståelse og magt. 

Sidst på modulet stiller vi skarpt på motivation og ressourcer, som er gennemgående temaer på Autismepiloten, hvor et ressourcefokuseret menneskesyn er udgangspunktet. Vi introducerer dig for redskaber til at undersøge motivation og ressourcer hos de autistiske mennesker, du samarbejder med.

Praksisopgave 3: At udarbejde en motivations- og ressourceundersøgelse for – og gerne i samarbejde med – et autistisk menneske. Tidsforbrug: ca. 3,5 timer.
Feedbacken gives fælles af underviser som start på modul 4, hvor der ligeledes erfaringsudveksles i grupper.

Modul 4: Det reflekterede metodevalg

Omdrejningspunktet på modul 4 er systematisk indsamling af viden om det autistiske menneske – gerne i samarbejde med vedkommende.

Formålet er at udfordre egne forforståelser og fornemmelser via dataindsamling og analyse, således at indsatsen bliver baseret på fagligt velbegrundede hypoteser og det enkelte menneskes unikke forudsætninger.

Vi introducerer og drøfter dataindsamlingsredskaber og undersøger hvorledes, disse kan bruges i samarbejdet med netop den målgruppe, I hver især samarbejder med.

Praksisopgave 4: At foretage en færdighedsvurdering eller en registrering for – og gerne i samarbejde med – et autistisk menneske. Ud fra denne dataindsamling er opgaven at opstille hypoteser omkring den adfærd, der er blevet undersøgt. Tidsforbrug: ca. 6 timer.
Feedback på praksisopgave 4 og 5 gives samlet efter modul 5.

Modul 5: Metoder, så det giver mening

Modul 5 ligger indholdsmæssigt i naturlig forlængelse af modul 3 og 4, hvor vi har arbejdet med struktureret indsamling af viden om det enkelte menneskes forudsætninger med fokus på motivation, ressourcer, erfaringer mv.

På modul 5 introducerer vi en række metoder, der har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske mennesker, herunder kognitive metoder og metoder/redskaber fra den strukturerede pædagogik.

Du får kendskab til formål og anvendelse af en række metoder og redskaber og bliver klædt på til at reflektere over og begrunde metodevalg ift. det konkrete samarbejde med et autistisk menneske. Vi præsenterer ingen metoder eller redskaber som ”rigtige”, men fokuserer på det vigtige i, at metoden baserer sig på det autistiske menneskes forudsætninger og opleves meningsfuld for den enkelte.

Praksisopgave 5: At udarbejde et konkret læringsmål med afsæt i hypoteserne fra praksisopgave 4 og at tilrettelægge en indsats, herunder at vælge en relevant metode til at arbejde med læringsmålet. Tidsforbrug: ca. 3 timer.
Praksisopgave 4 og 5 afleveres samlet og der modtages mundtlig feedback fra underviser.

Modul 6: Indefra perspektivet – set udefra

På modul 6 møder du en autistisk underviser, som med baggrund i egne erfaringer vil formidle et unikt indefra perspektiv, herunder f.eks. stresshåndtering, samarbejde med professionelle og meningsfuldt socialt samvær. Vi drøfter samarbejde med professionelle set fra et autistisk synspunkt og introducerer ”trafiklys-modellen”, som er et redskab til at arbejde systematisk med relationsdannelse.

Derudover har vi fokus på energiforvaltning og introducerer ”batterimodellen” som redskab til samarbejde omkring dette. 

Praksisopgave 6: At tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i procesmodellen. Som dataindsamlingsredskab benyttes enten “trafiklysmodellen” eller “batterimodellen“. Tidsforbrug: ca. 7 timer.
Feedback gives skriftligt af underviser.

Modul 7: At skabe rammer for udvikling

På dette afsluttende modul evaluerer og repeterer vi hele Autismepilotforløbet.

Vi arbejder os rundt i hele procesmodellen. Sammen med autistiske medundervisere afprøver vi i praksis teori og metoder fra uddannelsesforløbet.

Praksisopgave 7: At tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i procesmodellen. Du vælger selv hvilke dataindsamlingsredskaber og metoder fra uddannelsesforløbet, der inddrages i processen. Tidsforbrug: ca. 7 timer.
Der modtages mundtlig feedback fra underviser.

Uddannelsesbevis

Kursister, der har gennemført Autismepiloten modtager et uddannelsesbevis.

Pris
15.000,- pr. person (ekskl. moms). Prisen er inkl. forplejning på undervisningsmodulerne.

Tilmelding
Tilmelding til Autismepilot (link til Region Midtjyllands kursusmodul, Plan2Learn).

Hvor foregår uddannelsen?
Autismepilotuddannelsen foregår enten hos Specialområde Autisme, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup eller kan rekvireres som eksternt kursus, hvor Autismepiloten afholdes lokalt.

Hvor længe varer uddannelsen?
Uddannelsen strækker sig over ca. 12 måneder og består af syv undervisningsmoduler samt syv dertilhørende implementeringsmoduler. Det forventede tidsforbrug er ca. 80 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt skriftlig- og personlig feedback fra vores undervisere.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på
tlf. 7847 6328 eller via mail: soc.sau.kursusadministration@rm.dk

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os