Ordbog til Autismepilotudannelsen

image_pdfimage_print

0-9
A
Anderledes sensorisk oplevelse:
En teori som beskriver, hvordan mennesker med autisme oplever sensoriske stimuli på en anden måde end neurotypiske mennesker. Teorien bygger på antagelser om, at mennesker med autisme ofte har under- eller overstimulerede sanser. De kan derfor have/udvise adfærd, der kan tolkes som et forsøg på mestring af deres anderledes sensoriske oplevelser.
Autismekarakteristika:
De vanskeligheder/symptomer/ressourcer og den adfærd, som ofte forekommer hos autistiske mennesker eller er særligt kendetegnende for autistiske mennesker.
Autismespektrum:
Henviser til de meget varierende udtryk, som en autismespektrumforstyrrelse kan have for mennesker med autisme. Både indenfor de tre områder i triaden, men også på alle andre parametre. ”Har du mødt ét menneske med autisme, har du mødt ét menneske med autisme”.
Autismespektrumforstyrrelse (ASF)
En samlet betegnelse for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor der ses afvigende adfærd indenfor socialt samspil, kommunikation og indsnævrede, repetitive, stereotype adfærds,- interesse,- og aktivitetsmønstre.
B
Batteri-modellen
Redskab til dataindsamling og skaleringsredskab under de kognitive metoder. Modellen bruges til at kortlægge og give bevidsthed om, hvad der giver og tager energi. Målet er at støtte borgeren i at forvalte energien og give bedre forudsætninger for deltagelse i ønskede aktiviteter.
Begrebsdefinition
En visuel definition af et begreb, der ønskes en fælles forståelse af. Målet er at koordinere forståelse, så man kan arbejde ud fra et fælles fundament.
C
D
Dataindsamling
En målrettet indsamling af informationer omkring et afgrænset område. På Autismepiloten præstenteres en vifte af forskellige dataindsamlingsmetoder (motivationsundersøgelse, færdighedsvurdering, registrering mv.)
Detaljefokuseret bearbejdningsstil
En teori om en kognitiv stil med præference for at orientere sig efter og hæfte sig ved detaljer uafhængig af den helhed, detaljen indgår i. Dette kan både være en svaghed og en styrke, afhængig af om man skal uddrage den centrale mening ud af f.eks. en situation/besked (svaghed), eller om man f.eks. skal læse korrektur (styrke). Mennesker med autisme har ofte en detaljefokuseret bearbejdningsstil.
Dit og mit perspektiv
En struktureret gennemgang af en social hændelse. De implicerede parters perspektiver udfoldes på skift, og til slut fremhæves forskelle og ligheder i perspektiverne. Målet er at være nysgerrig på flere perspektiver af en situation. (Udviklet af Carol Gray)
E
Eksekutive funktioner
En teori om en række funktioner styret af frontallapperne, som går igang, når vi skal problemløse og handle målrettet i ikke-rutineprægede situationer. De eksekutive funktioner består af delelementerne: Impulshæmning, fleksibilitet, emotionel kontrol, selvmonitorering, initiering, arbejdshukommelse, planlægning, organisering, opgavemonitorering og organisering af materialer.
Mennesker med autisme har ofte nedsatte eksekutive funktioner.
F
Forestillingsevne
Evnen til at danne sig fleksible mentale billeder. Altså at kunne forstille sig noget, som ikke er lige nu og her, eller man har erfaring med fra tidligere.
Forklaringsmodeller
Teorier, som giver bud på årsagerne bag autistisk adfærd. På Autismepilotuddannelsen anvendes primært teorierne omkring nedsat mentaliseringevne, detaljefokuseret bearbejdning, eksekutive vanskeligheder og anderledes sensorisk oplevelse som forklaringsmodeller.
Fysisk organisering
Indretning af rum, organisering af inventar/materialer, der tydeliggør funktion, visualisering af grænser og skærmer for sensoriske stimuli, så borgeren kan navigere selvstændigt i de fysiske rammer.
Færdighedsvurdering
Redskab til dataindsamling. Færdighedsvurderingen kortlægger en borgers præcise færdighedsniveau indenfor en konkret, afgrænset aktivitet/situation. Formålet er at kunne tilrettelægge en aktivitet/situation, så den matcher borgerens nærmeste udviklingszone, undgå pædagogisk under- eller overkompensering og at understøtte borgerens selvstændighed.
G
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse
En livslang forstyrrelse, som præger individets udfoldelse i alle situationer. Herunder ens måde at tænke på og være i verden på.
H
Hypotese
En foreløbig antagelse om sammenhænge og forklaringer. En hypotese kvalificeres ved at lave en kobling mellem teori og praksis. På Autismepiloten kvalificeres hypoteser fagligt ved at koble observeret adfærd sammen med viden fra dataindsamling og viden om borgerens forudsætninger.
I
Instruktion
Visuel beskrivelse af, hvordan en aktivitet skal udføres. Beskrivelsen tydeliggør, hvad der skal laves, hvor meget, hvor længe, med hvem og hvornår aktiviteten er færdig. Instruktionen kan også indeholde information om, hvorfor aktiviteten skal laves. Instruktionen giver overblik og alle delelementer overskueliggøres og sættes i rækkefølge.
J
K
Kognitive metoder
Metoder, der baserer sig på, at den enkeltes opfattelse og fortolkning af begivenheder er centrale for, hvordan en situation opleves og forstås, – ikke situationen eller begivenheden i sig selv. På Autismepiloten undervises i kognitive metoder, som sigter mod, i samarbejde med borgeren, at undersøge både egne og andres tanker, følelser, behov og intentioner. Borgeren kan motiveres til ny adfærd på baggrund af nye erkendelser. Formålet er at støtte borgeren i at forstå og agere så selvstændigt som muligt i sociale sammenhænge. (Se mere under script, sociale historier, dit og mit perspektiv, skalering, batterimodel).
Komorbiditet
Når en person opfylder diagnose-kriterierne for mere end én diagnose. Mennesker med autisme har en øget risiko for komorbiditet. Nogle af de hyppigste komorbide tilstande for mennesker med autisme er: epilepsi, ADHD, angst og udviklingshæmning.
L
M
Mentaliseringsevne
En teori om en kognitiv funktion, der gør os i stand til at sætte os ind i andre menneskers mentale tilstande (f.eks. tanker, følelser, intentioner), forstå eller forudsige deres adfærd og agere passende på det (Theory of Mind). Evnen til mentalisering giver samtidig forståelse for eget mentale liv og sammenhængen med egen adfærd. Mennesker med autisme har ofte nedsat mentaliseringsevne.
Motivation
Tilskyndelse til at handle på en bestemt måde eller en begrundelse for at handle på en bestemt måde. Man kan både være motiveret af noget og motiveret til at undgå noget. (Kilde: Den danske ordborg)
N
Neurodiversitet
En bevægelse, som arbejder for at få verden til at få øje på og anerkende styrken i neruobiologisk variation. Autisme ses ikke som en lidelse eller et handikap, men som en del af en neurologisk minoritet på linje med andre minoriteter.
O
Observation
En så objektiv som mulig beskrivelse af, hvad man kan se og høre. Dvs. beskrivelse af adfærd, både verbal og nonverbal (mimik, blikretning og kropssprog). Observationen skal være fri af tolkninger.
P
Procesmodellen
Et redskab, som retter sig mod afdækning af konkret adfærd og analyse af intentionen bag denne. Procesmodellen understøtter en målrettet og systematisk indsats ift. at arbejde med, og forstå, adfærd. Ved brug af procesmodellen sikres det, at indsatsen baseres på borgers forudsætninger og fagligt vedbegrundede hypoteser.
Prompt
Et signal/en anvisning, der tydeliggør for en person, hvad der forventes af vedkommende i en given situation.
Prompt -hierarki
Kobler hierarkisk prompts med graden af støtte. Jo længere nede i hierarkiet, jo mere støtte gives der. Oppefra: verbal prompt, gestus, objektprompt, model, fysisk prompt.
Q
R
Registrering
Redskab til dataindsamling. En metode til at opstille og registrere faktorer udvalgt efter, hvad der formodes at have betydning for borgerens adfærd i en given situation. Formålet er at finde mønstre og sammenhænge ift., hvornår en adfærd optræder for derefter at kunne opstille hypoteser om, hvilken funktion adfærden har for personen.
Ressourcer
Psykiske/fysiske kræfter, der i et vist omfang er til rådighed, besiddes eller kan benyttes.
Ressourceundersøgelse
Redskab til dataindsamling. Ressourceundersøgelsen afdækker borgerens ressourcer i forskellige kontekster f.eks. på arbejde, på bosted, i det offentlige rum og hos familien. Undersøgelsen kan bruges som anerkendelse af styrker hos borgeren og samtidig være med til at sikre en ressourcefokuseret tilgang i samarbejdet med borgeren.
S
Script
En visuel anvisning på, hvordan man kan agere i en social eller kommunikativ situation ved f.eks. at tydeliggøre, hvad der kan siges/gøres, hvordan, hvor længe og med hvem.
Borgeren får hermed større mulighed for at lykkes i sociale- og kommunikative sammenhænge. (Udviklet af Carol Gray)
Skalering
En metode til visuelt at nuancere og graduere f.eks. energiniveau, humør, følelser osv. Der kan f.eks. bruges en skala fra 1-10, rød/gul/grøn eller smileys. Formålet er at gøre noget abstrakt mere konkret og derved lettere at kommunikere omkring.
Skema
Visuel oversigt over dagens/ugens/månedens aktiviteter som tydeliggør, hvad der skal ske, hvor, i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal ske, og hvad der skal se bagefter. Skemaet kan også indeholde information om, hvorfor aktiviteten skal laves og med hvem.
Skemaet giver overblik og støtter borgeren til at planlægge sin hverdag.
Social historie
En individuelt tilrettelagt vidensdeling, som udfolder andre menneskers perspektiver på en konkret social situation, og derved både motiverer til og åbner nye handlemuligheder for borgeren. Målet er at dele viden om de uskrevne sociale spilleregler og motivere til ændring af social adfærd, så borgeren får en oplevelse af at lykkes i sociale sammenhænge. (Udviklet af Carol Gray)
Struktureret pædagogik
En tilgang, hvor omgivelserne tilpasses og visuel struktur udarbejdes til borgeren for at skabe overblik og tydeliggøre det centrale, delelementerne eller fremgangmåden i en situation eller aktivitet. Formålet er at støtte borgeren i at agere så selvstændigt som muligt i eget liv, stressreducere, øge fleksibilitet og dermed frigive energi til øget livskvalitet. (Se mere under fysisk organisering, skema, instruktion)
Struktureret samtale
Redskab til dataindsamling og kognitiv metode. En samtale-form med en tydelig visuel struktur. Målet er at skabe et visuelt stillads omkring samtalen, som understøtter samtalens formål, struktur og indhold, så borgeren i så høj grad som muligt, kan deltage og komme til orde. Redskabet kan anvendes til 3 formål i samarbejdet med borgeren:
1) At give information
2) At opnå information
3) At udveksle information
T
Theory of Mind (ToM)
En del af mentaliseringsevnen. Theory of Mind dækker over evnen til at kunne gøre sig tanker om andre menneskers tanker, følelser, behov og intentioner. Hos autistiske mennesker er denne evne ofte nedsat i større eller mindre grad.
Trafiklys-modellen
Redskab til dataindsamling. Modellen afdækker borgerens relationer til andre mennesker, f.eks. medarbejderne, og gør det muligt at tilpasse de aktiviteter, som medarbejderne indgår i alt efter graden af tryghed i relationen. Modellen bruges også som afsæt til at udvikle relationer med det formål, at borgeren kan opleve større tryghed i samarbejdet med medarbejdere.
Triaden
Udviklet af Lorna Wing til at vise de tre områder med afvigende adfærd, som karakteriserer autismespektret: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. Triaden danner baggrund for den nuværende diagnostiske beskrivelse af autismespektrumforstyrrelser.
”Forestillingsevne”, som ikke kan observeres, er dog udskiftet med ”Indsnævrede, repetitive, stereotype adfærds,- interesse,- og aktivitetsmønstre” i diagnosekriterierne.
U
V
Visuel støtte
En overordnet betegnelse for brug af visuelle symboler i redskaber og metoder, hvor det er betydningsfuldt, at informationerne kan ses (og ikke kun høres). Visuel støtte virker kompenserende for nogle af de eksekutive vanskeligheder og detaljefokuseret bearbejdningsstil, som gør sig gældende for mange autistiske mennesker.
Visuelt niveau
Visualisering er en del af alle metoder præsenteret på Autismepiloten. Valget af visuelt niveau afhænger af borgerens forudsætninger. Det er nødvendigt at sikre sig, at borgeren umiddelbart kan afkode det valgte visuelle niveau, og at det er meningsgivende for borgeren. Eksempler på visuelle niveauer: Skrevne sætninger, ord, billeder, konkreter.
W
X
Y
Z

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld