Autismepilot +

Autismepilot+

Autismepilot+ er en overbygning på Autismepilot. Uddannelsen er for dig, der allerede har gennemført Autismepiloten, og som gerne vil vide mere.

Autismepilot+ er for dig:

 • der har gennemført Autismepiloten og har arbejdet med denne tilgang og redskaber herfra i minimum et år
 • der gerne vil gå i dybden med en række selvvalgte emner, som er særligt relevante i dit arbejde
 • der gerne vil have lejlighed til at prøve din nye viden af i hverdagen

Autismepilot+ giver dig et solidt grundlag af kompetencer indenfor:

 • Komorbiditet – såsom angst, OCD, depression, spiseforstyrrelse m.m.
 • Ny forskningsbaseret viden om autisme
 • Mentalisering, medborgerskab, magt og afmagt i pædagogisk praksis
 • Redskaber til at understøtte det autistiske menneske i at være aktiv part i eget liv
 • Refleksion over svære dilemmaer – såsom selvbestemmelse og omsorgsforpligtigelse

Opbygning og indhold

Autismepilot+ består af to grundmoduler (på hver 2 dage), to valgmoduler samt et afsluttende modul. Undervejs er der dertilhørende implementering, som foregår via praksisopgaver og feedback.

Autismepilot+: Indhold og opbygning

Grundmodul 1: Autismefordybelse

På det første grundmodul indleder vi med en introduktion til Autismepilot+ og giver et overblik over det samlede forløb. Derefter er det gennemgående fokus på det todages modul en uddybning og nuancering af deltagernes viden og forståelse af autismen.

Grundmodul 1 dag 1:
Komorbiditet, diagnosticering og anskuelser gennem tiden

På dag 1 tager vi afsæt i den viden om og forståelse af autisme, som er opnået gennem tiden. Vi gennemgår forskellige temaer og sætter dem i et historisk perspektiv. Du får løbende lejlighed til at reflektere over, hvilken rolle det gennemgåede har spillet og stadig spiller for den pædagogiske praksis i samarbejdet med autistiske mennesker.

De overordnede temaer for dagen er:

 • Udviklingen i diagnosticering gennem tiden
 • Udviklingen i prævalens gennem tiden
 • Prævalens af andre tilstande og komorbiditet
 • Udviklingen i opfattelser, forståelser, hypoteser og anskuelser gennem tiden
 • Udviklingen gennem tiden i et autistisk perspektiv

Grundmodul 1 – dag 2:
Menneskesyn og pædagogiske retninger og nuancering af de teoretiske forklaringsmodeller

På dag 2 sætter vi fokus på emnerne: Menneskesyn og pædagogiske retninger og nuancering af de fire teoretiske forklaringsmodeller, der er kendt for deltagerne fra autismepiloten.

 • Menneskesyn og pædagogiske retninger tager udgangspunkt i tre forskellige tidsperioder, hvori henholdsvis behaviorismen, humanismen og socialkonstruktivismen udspringer. Der er fokus på samtiden, de grundlæggende tanker og pædagogens rolle ud fra hvert perspektiv. Formiddagens oplæg afsluttes med en øvelse der inddrager procesmodellen (som er kendt fra Autismepilot Voksen og Autismepilot Skole) med et fokus fra henholdsvis det behavioristiske, humanistiske og socialkonstruktivistiske perspektiv. Fokus er på at koble det så tæt til din egen praksis som muligt
 • Nuancering af de fire teoretiske forklaringsmodeller dykker dybere ned i allerede kendte modeller fra Autismepilot Voksen og Autismepilot Skole, nuancerer dem og kigger på andre teorier, der kan forklare noget af den autistiske adfærd
 • Vi udfolder samtidig den del af de grundlæggende forudsætninger, der omhandler erfaringer, personlighed og indefra perspektiv. Det sker i en model, der kan trækkes direkte ind i praksis
 • Dagen igennem arbejder vi procesorienteret, og vi afslutter med en introduktion til den afsluttende opgave

Praksisopgave 1:
Tidsforbrug:
Feedback gives af underviser .

Grundmodul 2: Med i samfundet

På grundmodul 2 tager vi udgangspunkt i, at man som medarbejder ofte står i meget dilemmafyldt arbejde, og at der sjældent er enkle løsninger eller redskaber. Vi har derfor tilrettelagt grundmodul 2 med fokus på refleksion og videns- og erfaringsudveksling på tværs mellem erfarne medarbejdere.

Formålet med dagene på grundmodul 2 er, at du skærper sin bevidsthed om egen praksis for på den måde at skabe en høj faglig refleksion. Vi sætter din faglighed i spil i relation til de overordnede temaer.

Grundmodul 2 – dag 1:
Feedback på praksisopgaven og refleksion over det videre arbejde i praksis

Dagen starter med feedback på praksisopgaven fra grundmodul 1. Formålet med feedbacken er, at I henter inspiration hos hinanden gennem erfaringsudveksling, at I sætter jeres praksis ind i et teoretisk perspektiv og at I reflekterer over, hvordan I vil arbejde videre i praksis med metoder og viden fra grundmodul 1.

De overordnede temaer for dagen:

 • Handicapsyn og socialpolitisk udvikling
 • Fra klient til medborger
 • Etiske dilemmaer
 • Netværk og relationer
 • Fokus på både borger- og medarbejderperspektiv

Grundmodul 2 – dag 2:
Mentalisering, robusthed, magt og afmagt

Samfundstendensen viser, at medarbejdere går fra at være de styrende i borgernes liv til at være mere faciliterende. Opgaven for medarbejderen bliver at hjælpe med at skabe mening i samarbejde med borgeren og dennes øvrige netværk. Med dette perspektiv er det relevant at have fokus på emnerne mentalisering, robusthed, magt og afmagt.

Emnerne vil tage afsæt i et alment-menneskeligt perspektiv, så derfor skal du tænke i både et borgerperspektiv og i medarbejderperspektiv. Det er en dag med refleksion over egen praksis, og en vekslen mellem oplæg, processer, aktiviteter og kollegial sparring. Du er aktivt deltagende og har lyst til at give din mening til kende og blive udfordret på din faglighed.


Valgmodul autisme og angst

Dette valgmodul af en dags varighed handler om det at forstå angst, både som en naturlig, menneskelig reaktion, som en klinisk diagnose, og som en ofte belastende følgesvend for mange autistiske mennesker.

Dagen har fokus på en adskillelse af klinisk angst fra en mere naturlig frygt, og på at præsentere redskaber til at samarbejde med autistiske mennesker om at forstå og mindske belastende angst. Modulet omfatter en efterfølgende praksisopgave, hvor der indgår en afprøvning af et redskab til screening for angst hos autistiske mennesker.


Valgmodul autisme, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd

Dette valgmodul af en dags varighed handler om spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd hos autistiske mennesker. De to emner behandles separat på dagen. Første del af dagen beskæftiger sig med spiseforstyrrelser i klinisk forstand – om den svære adskillelse af autistiske spisemønstre og egentligt kliniske spiseforstyrrelser og om betydningen af denne forståelse for, hvordan udfordringer omkring mad og spisning behandles eller tilgås i samarbejdet med autistiske mennesker.

Sidste del af dagen fokuserer på selvskadende adfærd hos autistiske mennesker og forsøger at støtte dig i en forståelse af de mange motiver, der kan ligge bag selvskadende adfærd, samt give input til mulige pædagogiske overvejelser og interventioner. Modulet omfatter en efterfølgende praksisopgave.


Valgmodul autisme og rusmiddelproblematikker

Vi tager udgangspunkt i en anskuelse af, at misbrug af rusmidler er en strategi, der udvikles i forsøget på at løse et problem eller kompensere for vanskeligheder. Derfor skal arbejdet med at reducere forbruget af rusmidler foregå på baggrund af udredning og afdækning af borgerens støttebehov på alle områder af livet, ikke kun med fokus på det problematiske forbrug af rusmidler.

Du bliver præsenteret for faglige overvejelser og erfaringer på et praksisnært niveau, får viden om afhængighed, misbrug, rusmidler og deres effekt samt indvirkning på hjernen, autismespecifikke faktorer, der kan bidrage til misbrugsproblematikken, og får viden om, hvordan man kan tilpasse behandlingen herefter.


Valgmodul autisme og udviklingshæmning

På valgmodulet “Autisme og udviklingshæmning”, får du en grundig viden om hvad der kendetegner udviklingshæmning, og viden om hvordan udviklingshæmning optræder som komorbiditet sammen med en autismediagnose. Udover dette, vil du også få præsenteret udvalgte modeller, teori og metoder til inspiration til din pædagogiske praksis, hvor fokus vil være på socialt samspil, spontane udspil og initiativer.

Grundmodul 3: Refleksion på tværs

Formålet med det afsluttende modul er refleksion over egen læring, at koble denne viden til praksis og at hente merviden fra autistiske borgere.

Dagen bruges desuden på at blive tunet ind på praksisopgaven, som vil tage udgangspunkt i et undersøgelsesspørgsmål indenfor et emne, der særligt har optaget dig undervejs i uddannelsen. De refleksionsark, som du har udfyldt gennem hele uddannelsen, kommer i spil i udarbejdelsen af undersøgelsesspørgsmålet.

Dagen indeholder overvejende gruppearbejde og refleksion på tværs understøttet af små oplæg fra underviserne. Til at indsamle merviden fra autistiske borgere indeholder dagen også en paneldialog, hvor autistiske borgere svarer på spørgsmål, som I i løbet af dagen har hjulpet hinanden med at kvalificere.

Pris
Pris: 15.000 kr. + moms., inkl. forplejning.
Tilkøb af ekstramoduler: Uden feedback: kr. 1.000 + moms. Med feedback: kr. 1.900 + moms.

Tilmelding
Tilmelding til Autismepilot+ (link til Region Midtjyllands kursusmodul, Plan2Learn).

Hvor foregår uddannelsen?
Autismepilotuddannelsen foregår enten hos Specialområde Autisme, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup eller kan rekvireres som eksternt kursus, hvor Autismepiloten afholdes lokalt.

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Autismepilot+ strækker sig over ca. 10 måneder og består af to grundmoduler (på hver 2 dage), to valgmoduler samt et afsluttende modul. Det forventede tidsforbrug er ca. 70 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt skriftlig- og personlig feedback fra vores undervisere.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på
tlf. 7847 6328 eller via mail:  kursusadministration@ps.rm.dk
Vi laver også skræddersyede hold. Ring og hør nærmere.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld