Autismepilot

Atismepilot

Autismepilot er en kompetencegivende uddannelse målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske voksne på et bo- eller beskæftigelsestilbud.

Uddannelsen består af lige dele undervisning og lige dele implementering. Implementeringen foregår via praksisopgaver og feedback.

Autismepilot giver dig et solidt grundlag af kompetencer indenfor:

  • Solid autismeviden baseret på forskning og praksiserfaring
  • Strukturerede, kognitive redskaber og metoder til at genkende autisme og se, hvad der rent adfærdsmæssigt er udtryk for autisme og hvad der ikke er
  • Redskaber og viden til at arbejde ud fra det, der motiverer det enkelte menneske
  • Masser af praksiseksempler og indefra-perspektiver
  • Redskaber til at blive dygtig til at dokumentere og fagligt begrunde din pædagogiske indsats
  • Metoder og redskaber du kan bruge indenfor den strukturerede specialpædagogik og kognitive metoder

Uddannelsen strækker sig over ca. 12 måneder og består af 7 undervisningsmoduler samt syv dertilhørende implementeringsmoduler.

Det forventede tidsforbrug er ca. 80 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt skriftlig- og personlig feedback fra vores undervisere.

Indhold og opbygning af Autismepilot modul 1-7

Opbygning af Autismepilot modul 1-7

Modul 1: Autisme set udefra

Efter en indledning med fokus på forskellige måder at anskue autisme på, vender vi på modul 1 primært blikket mod psykiatriens syn på autisme. Vi snakker diagnosekriterier, Lorna Wings triade, socialkognitiv udvikling, kognitivt funktionsniveau og berører kort autismens historie.

Derudover introducerer vi deltagerne for den pædagogiske procesmodel, som er gennemgående på uddannelsen, og stiller skarpt på vigtigheden af at kunne foretage en observation uden at tolke.

Praksisopgave 1 er at foretage og nedskrive en observation uden tolkning og efterfølgende overveje om dele af adfærden passer til diagnosekriterierne.

Modul 2 – Teorier om autisme

På modul 2 stiller vi skarpt på nogle af de bredt anerkendte teorier, der forsøger at forklare autisme og gennemgår fire kognitive teorier om autisme:
– Theory of mind
– Weak central coherence
– Eksekutive vanskeligheder
– Anderledes sensoriske oplevelser

Praksisopgave 2 er at foretage og nedskrive en observation med udgangspunkt i de fire omtalte teorier. 

Modul 3: Grundlag for samarbejde

Modul 3 er gennemgående et refleksionsmodul med fokus på grundlaget for samarbejdet.

På modulet drøfter vi forskellige perspektiver, som har betydning for det professionelle samarbejde med autistiske mennesker, herunder både lovgivning (særligt Lov om Social Service), FN’s handicapkonvention. Vi drøfter endvidere den professionelle relation med det udgangspunkt, at det er medarbejderens ansvar at skabe grundlag for et velfungerende samarbejde. Vi snakker om en forforståelser, omsorgsforpligtelse og magt. 

Til sidst på modulet stiller vi skarpt på motivation og ressourcer, som er et gennemgående tema på Autismepiloten. Vi introducerer deltagerne for redskaber til at undersøge motivation og ressourcer hos de borgere, som de samarbejder med.

Praksisopgave 3 er at udarbejde en motivations- og ressourceundersøgelse for – og gerne i samarbejde med – et autistisk menneske.

Modul 4 – Den reflekterende metodiker

Modul 4 tager over, hvor modul 3 slap. Omdrejningspunktet på modul 4 er indsamling af viden om det autistiske menneske – gerne i et samarbejde med vedkommende.

Formålet er at udfordre egne forforståelser og fornemmelser via struktureret vidensindsamling og refleksion over dette, således indsatsen bliver baseret på det enkelte menneskes unikke forudsætninger og funktionsniveau.

Vi introducerer og drøfter analyse- og observationsredskaber, og undersøger hvorledes disse kan bruges i samarbejdet med netop den målgruppe deltagerne hver især samarbejder med.

Praksisopgave 4 er at foretage en færdighedsvurdering eller en registrering for – og gerne i samarbejde med – et autistisk menneske. Ud fra denne dataindsamling er opgaven at opstille en eller flere hypoteser omkring den adfærd, der er blevet undersøgt. 

Modul 5 – Metoder, så det giver mening

Modul 5 ligger indholdsmæssigt i naturlig forlængelse af modul 3 og 4, hvor vi har arbejdet struktureret med indsamling af viden om det enkelte menneskes forudsætninger, funktionsniveau med fokus på motivation og ressourcer.

På modul 5 introducerer vi en række metoder, der har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske mennesker, herunder både kognitive metoder og metoder/redskaber fra den strukturerede pædagogik.

Formålet er, at deltagerne får kendskab til en række metoder og redskaber, og bliver i stand til at reflektere over og begrunde metodevalg ift. det konkrete samarbejde med et autistisk menneske. Vi præsenterer ingen metoder eller redskaber som ”rigtige”, men fokuserer på det vigtige i, at metoden baserer sig på det autistiske menneskes forudsætninger og funktionsniveau.

Praksisopgave 5 er at udarbejde konkrete læringsmål med afsæt i hypoteserne fra praksisopgave 4 samt at tilrettelægge en pædagogisk indsats, herunder at vælge relevant metode til at arbejde med læringsmålet. 

Modul 6 – Indefra perspektiv – set udefra

På modul 6 møder deltagerne en autistisk underviser, som med baggrund i egne erfaringer vil formidle et unikt indefra perspektiv med fokus på autisme i sociale kontekster. Vi drøfter samarbejde med professionelle set fra et autistisk synspunkt, og introducerer ”trafiklys-modellen”, som er et redskab til at arbejde systematisk med dette samarbejde.

Derudover har vi fokus på energiforvaltning og en simpel ”batterimodel” som redskab til samarbejde omkring dette. 

Praksisopgave 6 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats med udgangspunkt i den pædagogiske procesmodel, som dataindsamlingsmetode skal benyttes enten trafiklysmodellen eller batterimodellen. 

Modul 7 – Skabe rammer for udvikling

Modul 7 indledes med en refleksion over læring på de forudgående moduler samt en erfaringsudveksling i grupper omkring brugen af de præsenterede metoder og redskaber i egen praksis.

Efterfølgende foregår modulet som gruppearbejde, hvor hver gruppe har en underviser tilknyttet som processtyrer og faglig sparringspartner samt en autistisk medunderviser.

Opgaven er at tilrettelægge en pædagogisk indsats i samarbejde med den autistiske medunderviser, og dermed øve brugen af den pædagogiske procesmodel.

Praksisopgave 7 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats til egen praksis ved hjælp af den pædagogiske procesmodel og elementerne fra modul 1-6. 

Hvor foregår uddannelsen?
Autismepilotuddannelsen foregår enten hos Specialområde Autisme, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup eller kan rekvireres som eksternt kursus, hvor Autismepiloten afholdes lokalt.

Pris
15.000,- pr. person (ekskl. moms). Prisen er inkl. undervisningsmateriale og forplejning på undervisningsmodulerne.

Tilmelding
Tilmelding til Autismepilot (link til Region Midtjyllands kursusmodul, Plan2Learn).

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på
tlf. 7847 6328 eller via mail: kursusadministration@ps.rm.dk

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld