Debriefing

Belastningsreaktioner: Forebyggelse, håndtering & læring hos medarbejdere

Projektet er et delelement i en større investering i at koble det socialfaglige og arbejdsmiljømæssige via implementering af LA2, som med borgerinvolvering søger at forebygge voldsomme episoder.

Trods det store fokus på forebyggelse, sker der af og til hændelser som er belastende for både borgere og medarbejdere. Det kan være enkeltstående voldsomme hændelser, eller mindre, men hyppige, belastninger i hverdagen. Via vores arbejde med bl.a. LA2 har vi fokus på at støtte borgerne ift. disse belastninger. I dette projekt har vi fokus på at udarbejde, implementere og evaluere lokale koncepter for forebyggelse, håndtering og læring af belastningsreaktioner hos medarbejderne. Udgangspunktet er tanken om, at lokal handlekompetence og dét at være fælles om indsatsen, er vigtige værn imod følelsen af afmagt hos den enkelte i forbindelse med voldsomme episoder.

 

Konceptet har tre niveauer:

  • Kollegial samling har fokus på at forebygge, at voldsomme hændelser bygger sig op hos den enkelte medarbejder ved at reflektere over dagens hændelser kollegaer imellem
  • Kollegial defusing er en delvist struktureret aflastningssamtale, som skal anvendes umiddelbart efter, der er opstået voldsomme hændelser
  • Debriefing foretages, når der er hændt så voldsomme episoder, at der er behov for debriefing foretaget af en psykolog med særlig kompetence hertil.
Implementering og evaluering

På baggrund af erfaringer gjort på Specialområde Autismes afdeling i Dannebrogsgade, forud for dette projekt, har en arbejdsgruppe udviklet et koncept for forebyggelse, håndtering og læring af belastningsreaktioner. Projektet videreudvikler konceptet, så det spiller sammen med det eksisterende arbejde med LA2, det tilpasses de lokale afdelinger, hvor relevante medarbejdere kompetenceudvikles og afprøver det lokalt.

En del af projektet er en evaluering af, om vi opnår de resultater vi ønsker med projektet og om medarbejdere og ledere finder konceptet hjælpsomt. Vi ønsker også at undersøge, om et lignende koncept kan være relevant for borgerne – og i så fald hvordan vi kan implementere dette.

Foreløbige resultater

I foråret 2023 er projektet halvvejs. På ni ud af 25 bo- og beskæftigelsestilbud har man gennemgået modellen og fået undervisning i kollegial samling og defusing, som er inkorporeret i hverdagen. De øvrige tilbud er også undervejs med projektet.

Et af de foreløbige resultater af projektet er, at vi har forskellige versioner af kollegial samling. Rammen om obligatorisk daglig refleksion mellem kollegaer er sat, men medarbejderne på de enkelte tilbud har stor frihed ift., hvordan refleksionen skal foregå i praksis. Nogle steder reflekterer man over voldsomme episoder i slutningen af arbejdsdagen, et andet sted er det en morgensamling, og et tredje sted har man fokus på, hvad man har gjort godt i løbet af dagen.

Medarbejderne giver udtryk for, at tiden til at stoppe op og se kollegaerne i øjnene er kærkomment og at det styrker kollegaskabet. Hele indsatsen sender et klart signal om lederskab og om, at man tager medarbejderne og det risikobetonede arbejde alvorligt.

Samtidig giver den lokale tilpasning ejerskab over indsatsen. Målet er at forsøge at ruste medarbejdergruppen til at håndtere meget selv i dagligdagen, men man har også ansat en intern psykolog til at håndtere debriefing. En psykolog i organisationen, i stedet for eksternt, betyder, at medarbejderne kender og er tryg ved vedkommende, som også er bekendt med deres arbejdsvilkår og ledelse, hvilket understøtter kvalitet i opgaveløsningen. Med indsatsen har man fået et større fokus på arbejdsmiljø, og det er blevet legalt at tale om det følelsesmæssigt belastende arbejde ledere og medarbejdere imellem.

Læring

Undervejs har man lært en række ting, som kan komme andre til gode:

  • Man skal ikke holde sig tilbage med at kaste sig ud i et projekt som dette, og man skal have tiltro til, at man kan sætte det i gang uden, at projektet er “for færdigt”. Der skal være plads til at udvikle det sammen med medarbejderne på de enkelte afdelinger.
  • Når man åbner for at tale om belastninger, kan gamle hændelser dukke op, og nogle medarbejdere kan blive klar over, at de ikke ønsker at arbejde i sektoren mere. Det skal man være klar over og tage hånd om.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Psykolog Karen Kjær Andersen. Kontakt Karen på: KAKADE@rm.dk eller 2939 2038.

Projektperiode

2022-24

Finansiering 

Projektet har modtaget støttet fra Socialområdets pulje til forskning og udvikling.

Samarbejdspartnere 

Specialområde Autismes 25 tilbud.

Stil spørgsmål