Autismepilot børn og unge

Autismepiloten er en uddannelse om autisme målrettet fagprofessionelle,

der samarbejder med autistiske børn & unge. F.eks. i skole, dagtilbud eller på bosteder.

 

Arbejder du med voksne, så klik her for at læse mere.

 

Uddannelsen bygger på en ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med autistiske børn og unge. Gennem eksempler og øvelser sætter vi fokus på din omsætning til praksis.

 

Indefraperspektivet gives et særligt fokus, fordi det bidrager med nye forståelser, der har stor betydning for, hvordan autistiske mennesker bliver forstået, mødt og behandlet.

 

På uddannelsen anvendes procesmodellen som ramme for en systematisk og refleksiv faglig praksis. Der introduceres til udvalgte teorier og en række metoder og dataindsamlingsredskaber til brug i samarbejdet med autistiske børn og unge.

 

Undervisningen varetages af autismespecialiserede psykologer og fagkonsulenter med f.eks. baggrund som lærer eller pædagog.

Uddannelsen består af 8 hele undervisningsdage og en afsluttende kort dag 9. Desuden 3 praksisopgaver, som man får virtuel feedback og sparring på, og en eksamen. I det følgende er beskrevet et udpluk af indholdet på hver undervisningsdag.

Overblik over uddannelsen

Dag 1 og 2

Autismeforståelse

 

Klik på knapperne for at læse mere

Dag 3

Relationer og resourcer

klik på knapperne for at læse mere

Dag 4

Mentalisering

 

Klik på knapperne for at læse mere

dag 5

Informations-bearbejdning og eksekutive funktioner

Klik på knapperne for at læse mere

dag 6

Sensorisk bearbejdning

 

klik på knapperne for at læse mere

dag 7

Kommunikation

 

 

Klik på knappen for at læse mere

dag 8

Faglig bevidsthed i samarbejdet

Klik på knapperne for at læse mere

dag 9

Implementering i praksis

Klik på knappen for at læse mere

Dag 1 & 2 - Autismeforståelser

 Du bliver præsenteret for forskellige forståelser af autisme, herunder introduceres begrebet ‘neurodiversitet’ og ‘det dobbelte empatiproblem’. Du får også kendskab til de tre basale psykologiske behov fra Selvbestemmelsesteorien. 

 

Du møder en autistisk oplægsholder, som tilbyder et indefraperspektiv med fokus på oplevelser fra skole og barndom. 

 

Du lærer, hvilke kriterier en autismediagnose stilles på baggrund af, og hvordan du kan identificere disse. 

 

Du bliver introduceret til, hvordan du kan lave en observation, og du får mulighed for at øve dig i at sondre mellem observation og tolkning. 

 

Vi præsenterer dig også for procesmodellen, som er gennemgående i uddannelsen og danner ramme for praksisopgaver og eksamen. Du bliver samtidig introduceret til, hvordan man formulerer et ‘fokus’ i procesmodellen. 

Praksisopgave 1

I praksisopgaven skal du med udgangspunkt i procesmodellen opstille et fokus og lave en observation af en adfærd hos en eller flere af de autistiske børn og unge, som du samarbejder med i din praksis. Formålet er at observere og beskrive adfærd objektivt for dernæst at tolke adfærden ud fra diagnosekriterierne. Praksisopgaven løses individuelt. 

Dag 3 - Relationer og ressourcer

På undervisningsdagen lærer du, hvordan dit kendskab til barnets ressourcer kan understøtte barnets psykologiske behov og dermed grundlaget for trivsel og læring. 

 

Vores ressourceforståelse er bred, så vi forstår også relationer og motivation som ressourcer. 

 

Derfor er dette i fokus på dagen. 

 

Du bliver præsenteret for, hvad der har betydning for tillidsfulde relationer, og du får redskaber til at arbejde specifikt med at opbygge relationer. 

 

Du får kendskab til, hvordan vi kan forstå og arbejde med barnets motivation ud fra Selvbestemmelsesteorien. 

 

Du lærer at afdække barnets ressourcer, og hvordan du i praksis kan tilpasse en ressourceafdækning til det autistiske barns forudsætninger. 

Praksisopgave 2

I praksisopgaven skal du med udgangspunkt i procesmodellen udarbejde en ressourceafdækning i samarbejde med et autistisk barn fra din praksis. Praksisopgaven løses individuelt. 

Dag 4 - Mentalisering

Når vi er sammen med andre mennesker, justerer vi os hele tiden i forhold til det, andre siger og gør. Her bruger vi vores evne til at mentalisere. På undervisningsdagen gennemgår vi teori, der beskriver de processer, der foregår i hjernen, når vi mentaliserer. 

 

Du lærer om forskellige mentaliseringsniveauer, og hvilke konkrete udfordringer en nedsat evne til at mentalisere kan give. 

 

Vi sætter også fokus på betydningen af den professionelles mentalisering, herunder mentaliseringssvigt. 

 

Du præsenteres for tre metoder til at arbejde med mentalisering: ‘Dit og mit perspektiv’, ‘perspektivskifte’, og ‘tegneseriesamtaler’. 

Dag 5 – Informationsbearbejdning og Eksekutive funktioner

Du får indblik i to teorier: Informationsbearbejdning og eksekutive funktioner. 

 

Du bliver præsenteret for teorien om detaljefokuseret- og helhedsfokuseret informationsbearbejdning. Du lærer, hvordan du som fagperson kan støtte autistiske børn i forhold til de udfordringer, det kan give at bearbejde sproglig og visuel information på en detaljefokuseret måde. 

 

Du bliver introduceret til metoden ‘begrebsdefinition’. 

 

Du bliver også præsenteret for teorien om de eksekutive funktioner, og vi gennemgår hvilke funktioner, der hjælper os med at komme i mål med forskellige opgaver og aktiviteter. Gennem eksempler og øvelser vil du opleve, hvilken betydning de eksekutive funktioner har i hverdagen. 

 

Du bliver introduceret til metoderne ‘skema/dagprogram’, ‘instruktion’, ‘de 10 H’er’, og ‘fysisk organisering’. 

 

Du lærer også om registrering som et redskab til at indsamle data. 

Praksisopgave 3

I praksisopgaven skal du med udgangspunkt i procesmodellen opstille et fokus, beskrive barnets forudsætninger, lave en registrering, danne hypoteser, opstille et læringsmål, samt udvælge en metode og en indsats. Praksisopgaven løses individuelt eller i gruppe. 

Modul 5 – Mentalisering og eksekutive funktioner

Dag 1: Mentalisering

“De sociale vanskeligheder er delte – vi er lige handicappede i mødet” (Carol Gray).

Når vi er sammen med andre mennesker, justerer vi os hele tiden i forhold til det andre siger og gør. Her bruger vi vores evne til at mentalisere. Når vi møder mennesker, der tænker og opfatter verden anderledes end vi selv gør, fx i mødet mellem et autistisk og et ikke-autistisk menneske, kan vores evne til at mentalisere blive udfordret.

Vi gennemgår teori, der beskriver de processer der foregår i hjernen, når mentaliseringsevnen er på spil. Du hører om forskellige mentaliserings-niveauer og hvilke konkrete udfordringer en nedsat evne til at mentalisere kan give.

Du præsenteres for tre kognitive metoder: ‘dit-og mit perspektiv’, ‘perspektivskifte’, `tegneseriesamtale/tegnet samtale’. Du kommer til at arbejde med to ud af disse metoder i forhold til en borger fra egen praksis.

Gennem eksempler og øvelser lærer du hvordan mentaliseringsevnen har betydning for den enkeltes evne til at indgå i samspil med andre. Du får dels inspiration til måder at dele og arbejde med hinandens perspektiver, samt måder at tilbyde handlemuligheder i socialkom-munikative sammenhænge.

Dag 2: Eksekutive funktioner

Når vi tager bussen, bager en kage, skriver en mail og løber en tur bruger vi et hav af eksekutive funktioner. De fleste af os overvejer ikke særligt hvilke funktioner vi gør brug af hvornår, simpelthen fordi det som regel bare “kører for os”. Når vi derimod oplever, at have eksekutive vanskeligheder, så mærker vi hvordan vi ofte kan føle os utilstrækkelige og måske endda hjælpeløse.

Vi præsenterer teori om de eksekutive funktioner og dykker ned i hvilke funktioner, der hjælper os med at komme i mål med diverse opgaver og aktiviteter. Vi ser også på, hvordan det kan opleves, når vanskeligheder med de eksekutive funktioner står i vejen for at leve det liv, man kunne ønske sig.

Du præsenteres for tre metoder inden for den strukturerede pædagogik: ‘skema/dagprogram’, ‘instruktion’ og ‘fysisk organisering’. Du kommer til at arbejde med to af disse metoder i forhold til en borger fra egen praksis.

Gennem eksempler og øvelser vil du opleve hvilken betydning de eksekutive funktioner har i hverdagen. Du vil desuden få inspiration til måder at kompensere for specifikke eksekutive vanskeligheder.

Dag 7 – Kommunikation

På undervisningsdagen klæder vi dig på til bedre at kunne få øje på børnenes kommunikationsudspil, og til hvordan du kan afstemme din respons. 

 

Nogle børn med autisme kan have svært ved at identificere og sætte ord på egne følelser og behov. Derfor udfolder vi hvad kommunikation er, og introducerer en model for kommunikation. Vi arbejder med, hvad det basale grundlag for kommunikation er. 

 

Du bliver også introduceret til metoderne ‘struktureret samtale’, ‘script’, ‘social historie’ og ‘skalering’. 

Dag 8 - Faglig bevidsthed i samarbejdet

På denne undervisningsdag beskæftiger vi os med begrebet “forråelse”, som kan opstå, når vi oplever afmagt i samarbejdet med andre mennesker. 

 

Vi vil ud fra teori om belastningspsykologi skitsere fællestræk, typiske reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer, som vi bør være opmærksomme på. Derudover får du værktøjer til at forstå og håndtere forråelse i hverdagen. 

 

Målet er at vække din nysgerrighed på egne og kollektive reaktionsmønstre samt at styrke din evne til at reflektere over egen praksis. 

 

Gennem uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige trin i procesmodellen. På denne dag får du mulighed for at arbejde med alle trin i procesmodellen med støtte fra medkursister og underviser. 

 

Du bliver også introduceret til eksamensopgaven og forberedt på hvordan eksamen foregår. 

Eksamen

Til eksamen vurderer vi den viden om teorier og metoder, du har opnået gennem uddannelsen, samt din evne til at omsætte denne til praksis og til at inddrage det autistiske barns perspektiv i processen. 

 

Med udgangspunkt i samarbejdet med et autistisk barn fra din egen praksis formulerer du et fokus og alle ‘trin’ i procesmodellen gennemføres. 

 

Eksamen består af: 

  • en skriftlig opgave med afsæt i et samarbejde med et autistisk barn fra din praksis (som i praksisopgave 3)
  • en mundtlig eksamination, hvor du fremlægger og indgår i en faglig dialog med eksaminator

 

Eksamen kan gennemføres individuelt eller i gruppe. 

 

Eksaminationen bedømmes med bestået/ikke bestået. 

Stil spørgsmål