Borgersammensatte teams

Fra tre til 19 medarbejderteams

Når man bor på et botilbud, kan de medarbejdere, som man samarbejder med, blive dybt involveret i den enkeltes privatsfære og have stor betydning for trivsel og udvikling. I en anerkendelse af dette har et af botilbuddene i Specialområde Autisme, nemlig Banebyen, Wilhelm Ehlerts allé (herefter Banebyen) besluttet at ændre i sin organisering af tilbuddet, så relationen mellem borger og medarbejder fremadrettet får større fokus og anerkendelse.

Det betyder konkret, at Banebyen er gået fra at være organiseret i tre faste medarbejderteams til nu at arbejde med det, som Banebyen kalder: ‘Borgersammensatte teams’. Borgersammensatte teams betyder, at hver borger selv har mulighed for at ønske hvilke af medarbejderne, som vedkommende gerne vil have som primære samarbejdspartnere. Hver borger får dermed sit eget unikke team af medarbejdere. Det betyder altså, at medarbejderne ikke længere er en del af et fast team, som samarbejder med en fast gruppe af borgere, men i stedet indgår i et eller flere forskellige teams, der er bygget op omkring borgernes individuelle ønsker og behov.

Et håb om øget trivsel og udvikling

På vores Autismepilot-uddannelse er en af de bærende teorier den såkaldte Selvbestemmelsesteori: En række forskere har påvist, at en forudsætning for trivsel og udvikling er opfyldelse af tre grundlæggende psykologiske behov: Autonomi, samhørighed og kompetence (Ravn 2021). Dette ikke blot for autistiske mennesker, men for alle mennesker. Med initiativet om borgersammensatte teams er det vores forhåbning, at opfyldelsen af disse tre behov styrkes hos borgeren:

  • Autonomi: Borgeren får øget kontrol over hvem vedkommende skal samarbejde med
  • Samhørighed: Relationen får større plads og anerkendelse i samarbejdet
  • Kompetencer: Med en øget oplevelse af autonomi og indgåelse i trygge relationer frigives ressourcer til at sætte egne kompetencer i spil

Det er samtidig vores håb, at også medarbejderne vil opleve øget opfyldelse af de tre behov i en arbejdsmæssig kontekst:

  • Autonomi: Der kan handles hurtigere og mere autonomt i et mindre og tættere samarbejde med den enkelte borger.
  • Samhørighed: Relationen får større plads og anerkendelse i samarbejdet. Der samarbejdes bredere i huset, fordi medarbejderne indgår i flere teams. Medarbejderen er ikke kun en del af et team, men et stort fagligt fællesskab, som tilsammen har meget stærke kompetencer.
  • Kompetencer: Medarbejdernes individuelle kompetencer kan komme mere direkte i spil i samarbejdet med borgeren
En sårbar forandring

Med indførelsen af borgersammensatte teams vil mange borgere stå med en uvant opgave, som for nogle måske vil være vanskelig. En del af de mennesker, der bor i Banebyen, har levet et liv, hvor andre har haft mange meninger og planer på deres vegne. Det er vores forventning, at nogle borgere vil have brug for støtte i denne nye måde at samarbejde på. Men vi tror på, at det at øve sig i at mærke og vurdere hvilke kompetencer og professionelle relationer, man som borger oplever som hjælpsomme, kan være værdifulde erfaringer i sig selv. 

Også medarbejderne står over for en stor opgave både praktisk, fagligt og følelsesmæssigt. Praktisk, fordi det er krævende at forene borgersammensatte teams med den daglige drift af et botilbud. Fagligt, fordi initiativet understøtter en retning, hvor man som medarbejder forstår sin rolle anderledes og i højere grad følger efter borgerens initiativ fremfor at gå foran og vise vejen. Følelsesmæssigt, fordi medarbejderne kan opleve ikke at blive valgt til af nogen.

Initiativet om borgersammensatte teams vil derfor blive evalueret med fokus på at undersøge hvilken betydning borgersammensatte teams har for borgere og medarbejdere ift. trivsel, udvikling og arbejdsmiljø. Der vil i evalueringen være fokus på en grundig beskrivelse af initiativ, proces, organisering og implementering med det formål at kunne udbrede initiativet til andre tilbud, såfremt erfaringerne er positive.

Autistisk involvering i evalueringen

Vi vil også bruge evalueringen til at gøre os erfaringer med såkaldt Participatory research inden for autismeområdet. Konkret betyder det, at operationalisering og udarbejdelse af spørgeskema, interviewguide, dataindsamling og analyse vil ske i et tæt samarbejde mellem en projektleder og to autistiske projektmedarbejdere. Dette ud fra en formodning om, at evalueringen bliver mere kvalificeret og relevant for målgruppen, såfremt den gennemføres i et tæt og forpligtende samarbejde.

Vi vil særligt gøre os erfaringer med brugen af autistiske interviewere og hvilken betydning, det har. Et nyere studie tyder nemlig på, at autistiske interviewpersoner føler sig ekstra trygge ved at blive interviewet af autistiske interviewere, fordi de oplever at føle sig intuitivt forstået (Pellicano et al. 2021). Dertil findes studier der indikerer, at autistiske mennesker (med højt eller normalt begavelsesniveau) generelt har nemmere ved at kommunikere med andre autistiske mennesker (Crompton et al. 2020).

Vi vil i processen have særskilt fokus på at indsamle erfaringer med Participatory research og autistiske interviewere og vil løbende dele vores erfaringer med omverdenen.

Kilder:

Crompton, Catherine, Ropar, Danielle, Evans-Williams, Clare, Flynn, Emma, & Fletcher-Watson, Sue 2020: “Autistic peer-to-peer information transfer is highly effective”. Autism24(7), 1704–1712.

 

Pellicano, Elizabeth, Lawson, Wenn, Hall, Gabrielle, Mahony, Joanne, Lilley, Rozanna,  Heyworth, Melanie Clapham, Hayley and Yudell, Michael 2022: ““I Knew She’d Get It, and Get Me”: Participants’ Perspectives of a Participatory Autism Research Project“. Autism in Adulthood 4:2, 120-129

 

Ravn, Ib 2021: Selvbestemmelsesteorien. Hans Reitzels Forlag.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Udviklingskonsulent Johanne Svane. Kontakt Johanne på: johsva@rm.dk eller 2361 7524.

Projektperiode

2023-24

Finansiering 

Region Midtjyllands pulje for forskning og udvikling.

Samarbejdspartnere 

Autistiske samarbejdspartnere

Stil spørgsmål