"På Åben Dialog-netværksmøder lytter jeg til, hvad de andre mødedeltagere har at sige - og hvad de tænker og føler ift. det, jeg fortæller".

Uddannelse i Åben Dialog

Har du lyst til at udvikle din praksis, så den bliver mere dialogisk, refleksiv og netværksorienteret? Vi udbyder nu en 1-årig uddannelse i Åben Dialog.

 

Åben Dialog er en netværks- og helhedsorienteret tilgang, der understøtter dialogen mellem borgeren og dennes selvvalgte private og professionelle netværk. I Åben Dialog er det ikke fagpersonens opgave at komme med løsninger, men i stedet at tilbyde et perspektiv som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.

 

Grundlæggende for Åben Dialog er, at alle udsagn i dialogen vægter lige. Formålet er ikke nødvendigvis at opnå enighed og træffe beslutninger, men derimod at skabe rammen for en god proces, hvor deltagerne får mulighed for at tale, lytte og reflektere. På uddannelsen arbejder vi med, hvordan vi kan få dette til at lykkes i praksis.

Uddannelsens indhold

Vi betragter Åben Dialog som et håndværk, der skal læres. Foruden en teoretisk indføring i Åben Dialog vil undervisningen have fokus på træning af konkrete metodiske greb både i undervisningen og i egen praksis mellem undervisningsdagene.

 

Vi arbejder med vores evne til at skabe nærvær, tilstedeværelse og lydhørhed i dialogen. Vi træner resonans, polyfoni og refleksion, vi øver os i at kunne spejle os i vores samtalepartnere, tilbyde nye perspektiver og lægge egne forforståelser, hypoteser og antagelser væk eller åbent frem i dialogen. Vi træner et situationelt, kontekstuelt perspektiv, fordi mennesker agerer og reagerer i de holdningsmæssige omgivelser, de er i. Omgivelser, hvor det at finde eller lade sin stemme komme til udtryk udvikler agens; aktørrollen. Forskellen på at definere. Eller blive defineret.

 

Vi har også fokus på vores egen tolerance for usikkerhed: At gå fra den professionelle ekspertrolle og forståelsen af, at den professionelle er den, der skal give færdige løsninger og gå foran, til i stedet blot at tilbyde sit perspektiv og være åben over for andres tanker og idéer. Dette kan opleves som et kontroltab og virke usikkert og ukendt for både den enkelte fagperson og for omverdenen. Det er en krævende proces, der kræver øvelse og fokus.

Uddannelsens rammer

Vores uddannelse i Åben Dialog består af i alt 19 undervisningsdage. Uddannelsen tilrettelægges således, at man undervises i to sammenhængende dage i perioden fra september til maj cirka en gang om måneden. Foruden den fælles undervisning inddeles kursisterne i mindre læringsgrupper med hver en facilitator, som mødes tre gange i løbet af uddannelsen.

Eksamen

For at hjælpe implementeringen i egen praksis godt på vej er det en forventning, at hver kursist indlægger 15 øvetimer, hvor man øver sig i at facilitere Åben Dialog-netværksmøder med borgere og netværk. Eksamen vil bestå af en video-portefølje: Kursisterne medbringer parvist i alt tre videoer i løbet af uddannelsen, hvor de i fællesskab faciliterer et Åben Dialog-netværksmøde. Klip fra videoerne vises og drøftes i læringsgrupperne ud fra de fidelitetskriterier, der knytter sig til Åben Dialog – med henblik på at den samlede læringsgruppe opnår læring. Det er et krav for at bestå uddannelsen, at man parvist medbringer de tre videoer.

 

 

Undervisere

Underviserne på uddannelsen er Trine Uhrskov og Dorthe Vedel Nordahl. Herudover vil facilitatorer fra Specialområde Autisme være ansvarlig for læringsgrupperne.

Læs mere om underviserne:

Trine Uhrskov er autoriseret psykolog og har gennem mange år arbejdet med inddragelse af borgerens indefraperspektiv – både i borgersamtaler, med personalegrupper samt på ledelses- og organisationsniveau. Trine har en femårig international uddannelse i Åben Dialog, og Trine anvender Åben Dialog og andre metoder med fokus på borgerens indefraperspektiv i samarbejde med borgere med psykisk sårbarhed, autisme spektrum forstyrrelser og/eller udviklingshandicap.

 

Trine har store erfaringer med at anvende og tilpasse metoder som understøtter recoveryorienteret rehabilitering til andre målgrupper, end de oprindeligt blev udviklet til.

 

Trine er derudover også medudvikler af metoden LA2, og medforfatter til LA2 manualen.

Dorthe Vedel er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver og har arbejdet både regionalt og kommunalt i feltet indenfor psykiatri og fysisk/psykisk handicap i mere end 25 år.

 

Dorthe har flere forskellige internationale uddannelser bag sig, i Relations- og Netværksarbejde, Collaborative Practice og Åben Dialog.

 

Dette har dels givet anledning til mange års erfaringer i det nære samarbejde med borgere/patienter og deres netværk.

 

Derudover har Dorthe samarbejdet med mange praktikere både i små grupper og på store undervisningshold i deres første møde med åben dialog-praksis. Dorthe har stået for undervisning og supervision på Professionsskoler, nationale uddannelser i Åben Dialog og lokale praksistræningsprogrammer.

 

Dorthes ord for betydningen af Åben Dialog er;
”Jeg ønsker ikke at ’navngive’ andres verden, men give plads og rum til udforskning og fælleshed. Jeg oplever, at dem der deltager i Åben Dialog finder deres stemme”.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til socialfaglige medarbejdere, peermedarbejdere og ledere, der gerne vil udvikle deres praksis i en mere dialogisk, refleksiv og netværksorienteret retning. Alle kursister deltager på lige vilkår og med samme eksamenskrav.

 

Uddannelsen udbydes i regi af Specialområde Autisme, Region Midtjylland. Vi har særlige erfaringer og kompetencer ift. at anvende Åben Dialog i samarbejde med autistiske mennesker/mennesker med autisme. På uddannelsen har vi derfor fokus på både hvordan tilgangen og arbejdsmøden kan hjælpe dig, der samarbejder med autistiske mennesker/mennesker med autisme, og hvordan den kan være virksom i samarbejdet med andre målgrupper.

Kontakt:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på soc.sau.kursusadministration@rm.dk

"På en eller anden måde bliver man i dette forum mere ærlig og har større motivation for at tale om tingene. Det er bare en meget, meget nemmere måde at holde møder på fremfor de officielle og formelle møder".

Stil spørgsmål