Psykologisk udredning

I Autismefokus tilbyder vi psykologisk udredning af personer med autisme eller personer, hvor der er mistanke om autisme, uafhængig af personens funktionsniveau og støttebehov i hverdagen.
Dette kan indebære udredning af:

  • Autisme
  • Kognitive funktioner (herunder fx begavelsesniveau, opmærksomhed, indlæring/hukommelse, eksekutive funktioner)
  • Sensorisk bearbejdning
  • Hverdagsfærdigheder og tilpasningsniveau (adaptivt funktionsniveau)
  • Psykisk trivsel og komorbide tilstande fx angst, depression, rusmiddelproblematikker, spiseproblematikker, selvskade, psykotiske tilstande
  • Motivation og ressourcer
  • Stress og trivselsfaktorer

 

Vi tilpasser udredningen og rammerne, så de passer til den person, som udredes. F.eks. vil der være mulighed for at personen udredes i eget hjem, hvis dette er et ønske eller et behov.

 

Inden selve udredningen foretager vi en psykologfaglig vurdering af de nødvendige undersøgelser, som danner baggrund for udredningen. Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af personen og dennes udfordringer og støttebehov.

 

Udredningen foregår som et samarbejde mellem den person som skal udredes, og en eller flere fagpersoner fra Autismefokus. Udredningen foretages af en psykolog. Når vi vurderer, at det er relevant, foretages der også undersøgelser i udredningen af en pædagogisk og/eller ergoterapeutisk konsulent fra Autismefokus.

 

Udredningen indebærer ofte, at vi inddrager familie og andre, som er tætte med personen eller tætte samarbejdspartnere (f.eks. bostøtter) for at indhente viden. Det forudsætter selvfølgelig, at den person, som udredes, giver samtykke til det. Dette kunne f.eks. være til besvarelse af spørgeskemaer til afdækning af styrker eller udfordringer.

 

Vi anvender forskellige psykologiske undersøgelser, som nøje tilpasses det formål som udredningen har og den person som udredes. Vi anvender testredskaber og metoder, som er standardiserede og evidensbaserede f.eks. WAIS-IV. 

 

Udredningen munder ud i en samlet psykologisk beskrivelse af personens forudsætninger, herunder både ressourcer og udfordringer. Personens støttebehov beskrives også.

Overlevering af udredningsrapport

Resultaterne fra udredningen overleveres både skriftligt i en udredningsrapport og mundtligt i form af et møde, hvor resultaterne fra udredningen fremlægges. Formen for den mundtlige overlevering tilpasses altid den person, som er blevet udredt.

Tidsramme

Tidsrammen for et udredningsforløb afhænger af omfanget af undersøgelser som udredningen består af og kan derfor variere. Ofte vil et udredningsforløb strække sig over 1-3 måneder fra start til slut.

Pris

Prisen beregnes individuelt alt efter hvilke tests, der er behov for. Du er altid velkommen til at kontakte psykolog Kirsten Krabek Frantzen på mail kirsten.frantzen@ps.rm.dk eller på telefon 2465 9496 for at få et uforpligtende tilbud på udredning. 

Stil spørgsmål