Teoretiske perspektiver på autisme

Af Freja Hamalainen Sirdorf, cand.soc, faglig leder, Specialområde Autisme

Senest redigeret: december 2022

Autismeområdet har historisk været præget af teorier og forskning fra kognitionspsykologien. Jeg vil her helt kort præsentere tre fremherskende kognitionspsykologiske teorier, der hver især forsøger at forklare autisme eller snarere noget af den adfærd, der er karakteristisk for autisme.

 

Dernæst vil jeg diskutere andre perspektiver ift. at forstå autisme og lægge op til et kommende tema på Autismeplatform.dk.

 

Ingen teorier kan forklare autisme i sin helhed

Ingen af de tre kognitionspsykologiske teorier kan forklare autisme i sin helhed. Det ser ud til, at teorierne kan forklare noget af den adfærd, vi betragter som karakteristisk for autisme – i hvert fald for nogle autistiske mennesker. Teorierne kan supplere hinanden og dermed samlet bidrage til en bedre forståelse både for autistiske personer og for deres netværk. Det er ikke alle autistiske mennesker, der har alle de vanskeligheder, de tre teorier fremhæver, ligesom vanskelighederne kan fremtræde meget forskelligt og i forskellige grader fra person til person.

 

Nedsat Theory of Mind

Theory of Mind (ToM) handler om at forstå og forudsige andre menneskers intentioner, tanker, viden og følelser – at have en teori om det andet menneskes sind og evne til at adskille dette fra sit eget. Ifølge denne teori kan en nedsat og/eller forsinket ToM forklare nogle af de vanskeligheder mennesker med autisme har ift. fx gensidig social interaktion og kommunikation.

 

Teorien om nedsatte eksekutive funktioner

Begrebet eksekutive funktioner dækker over forhold som planlægning, organisering, initiering, fleksibilitet, selvkontrol og opmærksomhedsstyring. Vi bruger vores eksekutive funktioner som en slags kognitive styringsredskaber, og derfor kaldes de eksekutive funktioner nogle gange for hjernens direktør eller hjernens dirigent. Ifølge denne teori kan en del af de vanskeligheder, der ses hos autistiske mennesker, forklares ud fra nedsatte eksekutive funktioner.

Weak Central Coherence

Central Coherence er evnen til at samle flere detaljer til helheder. Ifølge teorien om weak central coherence har mange autistiske mennesker en præference for detaljer og vanskeligt ved at sammensætte detaljerne til helheder. Man kan sige, at de har en detaljefokuseret bearbejdningsstil. Det kan give udfordringer ift. at sætte ting i den rette kontekst og dermed fx resultere i kommunikative vanskeligheder.

“Indefraperspektiver fra autistiske mennesker er afgørende for at forstå både det enkelte menneske og på et større plan også autisme.”

Intet menneske skal forstås ud fra en teori

Vi skal blive ved med at udfordre teorierne, så vi hele tiden bliver klogere. Indefraperspektiver fra autistiske mennesker er afgørende for at forstå både det enkelte menneske og på et større plan også autisme. Intet menneske kan forstås alene ud fra psykologiske teorier og det er afgørende, at disse ikke står i vejen for en nysgerrig tilgang til det enkelte menneske eller en nuanceret forståelse af sig selv.

 

Andre væsentlige teorier

Udover disse kognitionspsykologiske teorier er der – bl.a. takket være indefraperspektiver fra autistiske mennesker – et stadig større fokus på betydningen af den anderledes sensoriske bearbejdning og hvordan dette kan bidrage til at forklare og forstå noget af den adfærd, der er karakteristisk for autisme. Du kan læse mere om autisme og det sensoriske i vores tema om netop dette emne her

Et møde mellem to kulturer?

Historisk har forskningen i autisme centreret sig om at beskrive deficits hos det autistiske menneske. I de senere år er der kommet et stadigt større fokus på, hvordan nogle af de vanskeligheder, der opleves hos autistiske mennesker, opstår i mødet mellem det autistiske og det neurotypiske – i en slags kulturmøde. Denne diskussion og disse studier har været centreret omkring den del af autismegruppen, der ikke har udviklingshæmning.

 

Man kan f.eks. stille spørgsmålene:

  • Hvor gode er neurotypiske mennesker til at læse autistiske menneskers sind?
  • Hvor gode er neurotypiske mennesker til at forstå og forudsige autistiske mennesker?
  • Hvordan bliver autistiske mennesker mødt i samfundet og hvilken betydning har det for mental trivsel?

 

Der er et stigende antal studier og teorier, der beskæftiger sig med netop dette. Disse teorier og studier vil vi formidle i et kommende tema her på Autismeplatform.dk.

Stil spørgsmål